کفشور استیل خطی و مربعی سرامیک خور

کفشور استیل خطی و مربعی سنگ خور

کفشور استیل خطی و مربعی گریل