گرتینگ استیل استخری در دو دسته کلی سرامیک یا سنگ خور و یا پروفیلی دسته بندی می شوند. گرتینگ های سرامیک یا سنگ خور دارای اسلاتهایی برای نصب سرامیک هستند که علاوه بر زیبایی، قابلیت جمع آوری آب قابل توجهی به گاتر میبخشند.