سازه های سفارشی مانند دریچه بازدید کف و دیوار به صورت سرامیک خور و دیگر سازه های مورد نیاز که در طراحی ساختمان دیده شده است

 

دریچه بازدید و سازه های استیل

دریچه استخری استیل سرامیک خور